Polityka prywatności

Ostatnie uaktualnienie: 23 października 2019 r.

PMT - Systems przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji. Jednym z podstawowych obowiązków PMT Systems jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania danych osobowych (określanych również jako „informacje umożliwiające identyfikację osoby”) zgromadzonych z związku z prowadzoną przez nas działalnością na przykład poprzez pocztę elektroniczną, zawieranie umów lub serwisy internetowe.

Zasadniczo naszym celem jest gromadzenie danych osobowych, które otrzymujemy na zasadzie dobrowolności lub których uzyskanie jest niezbędne w celu umożliwienia przekazania informacji lub świadczenia usług dla naszych klientów i innych osób lub też przekazania informacji nt. możliwości zatrudnienia lub w przypadku odrębnego, wyraźnego żądania również informacji marketingowej.

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1. Kto przetwarza moje dane osobowe?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Łukasz Kukuła PMT - Systems z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków (dalej: PMT Systems).

1.2. W jakich celach moje dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe, uzyskane od klientów, dostawców lub innych stron trzecich jak również osób fizycznych będących ich reprezentantami lub współpracujących z nami w ich imieniu, przetwarzamy w zakresie niezbędnym w celu świadczenia przez nas usług. Zakres ten zawiera, ale nie jest ograniczony do: właściwej identyfikacji osób kontaktowych lub reprezentantów naszych klientów, ich pracowników lub współpracowników, utrzymania relacji biznesowych zaś w przypadku potencjalnego sporu dotyczącego świadczonych usług lub współpracy możemy przetwarzać te dane osobowe w celu rozwiązania tego sporu. Jako część realizowanych przedsięwzięć i projektów możemy przetwarzać dane osobowe jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, dane kontaktowe lub inne odpowiednie dane zdefiniowane dalej i wynikające z realizowanych przedsięwzięć i projektów.

W sytuacji gdy przekażesz swoje dane osobowe do PMT - SYSTEMS będziemy je wykorzystywali w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe nie są wykorzystywane dla innych celów chyba, że uzyskaliśmy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa lub profesjonalne standardy.

Podanie danych jest w tych przypadkach zawsze dobrowolne. Jeżeli jesteś pracownikiem lub współpracownikiem naszego klienta i współpracujesz z nami w jego imieniu możliwe jest, że otrzymamy Twoje dane kontaktowe od naszego klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

1.3. Na jakiej podstawie PMT - Systems może przetwarzać moje dane osobowe?

W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, podstawy prawne przetwarzania Twoich danych przez PMT Systems to w szczególności:

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. przyjęcie Twojego zapytania i udzielenie na nie odpowiedzi, rozwiązanie sporu, utrzymanie kontaktów biznesowych, identyfikacja reprezentantów, osób kontaktowych lub innych pracowników lub współpracowników naszych klientów działających w imieniu tychże naszych klientów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne przykłady prawnie uzasadnionego interesu o którym mowa powyżej obejmują:

 • zapobieganie nadużyciom, działaniom o charakterze kryminalnym oraz działanie w celu ochrony naszych systemów IT,
 • skorzystania z naszych podstawowych praw obowiązujących w UE zgodnie z art. 16 i 17 Karty Podstawowych Praw w tym wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawa własności. 

1.4. Czy przetwarzane są moje „wrażliwe” dane osobowe?

PMT - SYSTEMS nie zbiera w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

2. Automatyczne gromadzenie informacji
W niektórych przypadkach PMT - SYSTEMS i dostawcy usług wykorzystują cookie. Informacje na ten temat znajdują się w Polityce cookies

3. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

PMT - SYSTEMS nie ujawnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności, realizacją zgłoszenia , lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa lub standardy zawodowe. W związku z prowadzoną działalnością możemy przekazywać dane osobowe np. do władz podatkowych, innych organów publicznych i instytucji finansowych i ubezpieczeń społecznych lub innych stron trzecich. Jeżeli jest to niezbędne i wynika z przepisów prawa PMT - SYSTEMS udostępnia dane osobowe w odpowiedzi na zapytania ze strony organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania a także w celu działania zgodnego z odpowiednimi przepisami prawa, poleceniami lub przepisami wydanymi przez organ wymiaru sprawiedliwości a także przepisami wydanymi przez instytucje rządowe i zawodowe.

PMT - SYSTEMS może w określonych przypadkach ujawnić dane osobowe pracownikom lub współpracownikom PMT - SYSTEMS, bądź też w – formie powierzenia ich przetwarzania – może je ujawnić firmom zewnętrznym lub dostawcom usług działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników lub świadczyć usługi na rzecz klientów. W przypadku współpracy z dostawcami usług możemy przekazać uzyskane przez nas dane osobowe stronom trzecim - dostawcom usług PMT - SYSTEMS współpracuje z dostawcami takich usług aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym imieniu. PMT - SYSTEMS przekaże dane osobowe stronom trzecim wyłącznie gdy są spełnione nasze rygorystyczne standardy dotyczące przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa. PMT - SYSTEMS przekazuje dane osobowe tym stronom trzecim jedynie w zakresie jaki jest niezbędny do świadczenia przez te strony usług dla PMT - SYSTEMS.

PMT - SYSTEMS nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PMT - SYSTEMS może udostępnić dane osobowe na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność ujawnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. PMT - SYSTEMS nie zbywa danych osobowych na rzecz osób trzecich, które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

4. Dostęp do danych i uprawnienia

Jeśli przekazujesz nam swoje dane osobowe, w większości przypadków masz do nich odpowiedni dostęp, dzięki czemu możesz je modyfikować lub poprawiać wszelkie ewentualne błędy w nich zawarte. Możesz również przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym PMT - SYSTEMS podejmie wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa.

Powinieneś pamiętać, o prawach, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 • prawo do sprostowania danych osobowych  (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić od Ciebie przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie ,lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

5. Bezpieczeństwo i integralność danych

PMT - SYSTEMS stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki PMT - SYSTEMS w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym

 • są one niezbędne do realizacji Twojego zgłoszenia,
 • są one niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub polityk, regulacji bądź innych wymagań
 • do momentu, gdy zażądasz usunięcia takich informacji.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w jakich dane osobowe zostały zebrane.

Dane osobowe, które przetwarzane były na podstawie wyrażonej zgody po jej wycofaniu lub wygaśnięciu będą usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe przekazane w trakcie trwania relacji biznesowych, dotyczące naszych klientów lub partnerów biznesowych (osób fizycznych) lub ich reprezentantów (w tym wyznaczonych osób kontaktowych) będą przetwarzane w okresie trwania takich relacji a po ich zakończeniu będą przechowywane jeżeli:

 • przepisy prawa nakładają na PMT - SYSTEMS obowiązek przechowywania danych osobowych w tym w celu spełnienia regulacyjnych wymagań dotyczących działalności biznesowej PMT - SYSTEMS,
 • przechowywanie danych osobowych przez PMT - SYSTEMS jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PMT - SYSTEMS.

W przypadku danych osobowych osób kontaktowych będziemy przetwarzać te dane kontaktowe w celu utrzymania relacji biznesowych w okresie ich trwania chyba, że (o ile jest to zgodne z RODO) zostanie zgłoszony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

6. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

PMT - SYSTEMS może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób PMT - SYSTEMS chroni dane osobowe użytkowników.

7. Pytania odnośnie Polityki Prywatności i jej realizacja

PMT - SYSTEMS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych. Wszelkie pytania lub komentarze dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi należy kierować na adres: Łukasz Kukuła PMT - Systems z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków; numer telefonu +48 515-919-161; adres e-mail: biuro(at)pmt-systems.com. Na podany adres można również zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zgodności z naszą Polityką Prywatności.

8. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PMT - Systems danych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pobierz politykę prywatności

Zaufali nam

 • 1BorgWarner.jpg
 • 2nexteer.jpg
 • 3ssz.jpg
 • 4takata.jpg
 • 5sopem.jpg
 • 5valeo.jpg
 • BorgWarner.jpg
 • nexteer.jpg
 • sopem.jpg
 • ssz.jpg
 • takata.jpg
 • valeo.jpg